Du har ingen produkter i handlekurven.

-20% på transport- og gårdstank

Veileder for stasjonære dieseltanker over bakken

veileder dieseltank over bakken

Anlegg og etablering

 • Tankanlegg større enn 100.000 L skal meldes inn til DSB via Altinn. Tanker mindre enn dette er unntatt frameldeplikten. Før etablering av permanente tankanlegg, anbefaler vi allikevel at kommunen konfereres. (1)
 • Fundament for tanken skal være ubrennbart, bæredyktig og telefritt. Grusing/asfalt/betong er anbefalt da fundamentet skal holdes fritt for vegetasjon. (1)
 • Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til tennkilde, trevegg, brennbar bygning/brennbart opplag og minst 4 meter til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang, nabogrense og off.ferdselslinje. (1)
 • Tom tank kan fraktes med restinnhold maksimum 15 % eller 1500 kg forutsatt at tanken er hermetisk lukket, dvs alle åpninger plugges. (2)
 • Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.

Tankeier/bruker

 • Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier. (1) (3)
 • Kontrollintervall for tilstandskontroll settes til maksimum 5 år utvendig og 20 år innvendig for tank. (1)
 • Tankeier må selv forsikre seg om at tiltak gjøres i samsvar med gjeldende lover og regler.

Tank

 • Tank skal være produsert i henhold til en anerkjent standard. (1)
 • Tank som fylles med fast kobling skal være utstyrt med overfyllingsvarsel. Hvis fyllehastigheten er høy eller konsekvens ved overfylling er stor, skal det monteres overfyllingsvern. (1)
 • Tank skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra tank kan få store konsekvenser. For dobbeltvegget tank regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder. (1)
 • Tank over 10 m3 skal være utstyrt med fullt oppsamlingsarrangement, tekniske barrierer, overvåkingssystemer og være underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram. (3)
 • Tank over 10 m3 skal ha oppsamling fra luftestuss lik tankens volum. Det kan søkes dispensasjon som begrenser volumet tilsvarende ett minutt fylling fra tankbil (150-1200 liter). (3)
 • Tank skal ha utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse. (1)
 • Flammemerke/brannfarlig vare (rød firkant), Miljøskadelig (akvatisk miljø) og produktkvalitet. (1) (3)

veileder dieseltank over bakken

Noter

(1) Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.2009.
(2) Forskrift om landtransport av farlig gods av 01.04.2009
(3) Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 18 av 01.01.2014