Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

VERA Risikoanalyse

risikoanalyse for tank

Du får tilgang ved å LOGGE INN HER


Hvorfor trenger du en risikoanalyse?

Er du tankeier eller bruker er du ansvarlig for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier. Risikoanalysen er underlagt krav om årlig revisjon.

Dette kravet har hjemmel i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, samt Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 18. For mer informasjon se vår veileding her!

Hva hjelper risikoanalysen deg med?

Analysen gir uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for:

  1. Ytre miljø (Forurensningsforskriften)
  2. Brann og sikkerhet (Forskrift om håndtering av farlig stoff)
  3. Personskader (Arbeidsmiljøforskriftene)
  4. Kvalitet på drivstoff

Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for konsekvensene av de uønskede hendelsene og gir forslag til risikoreduserende tiltak.

VERA Risikoanalyse sansynlighet konskevens

Hvorfor velge VERA Risikoanalyse?

VERA Risikoanalyse er et nettbasert verktøy for enkel gjennomføring av risikoanalyse. Den er alltid tilgjengelig på veratank.no/risikoanalyse.

Min konto

På veratank.no/min konto, har du full logg på dine årlige rapporter, og planlagte og gjennomførte tiltak.

Med kalenderfunksjonen kan du planlegge og varsle, deg og andre, om kommende risikoanalyser og tiltak. Alle opplysninger er beskyttet med ditt personlige brukernavn og passord, som du
oppretter selv.

Hva er konsekvensen av å ikke følge opp en risikoanalyse?

Det er krav om at tankeier eller bruker til enhver tid skal kunne dokumentere at kravene i forskriftene er oppfylt.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet og fører tilsyn etter bestemmelsene i Forurensningsforskriften.

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, blir
overholdt.

I tillegg fører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap alene eller i samarbeid med kommunen tilsyn med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der direktoratet
anser det som nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til håndtering av farlig stoff.