Du har ingen produkter i handlekurven.

Tøffe folk må ha sikkert utstyr

Kvalitetssystem

Vera Tank AS har som en av sine hovedmålsettinger å lede an i utviklingen av det totale kvalitetsbegrepet i vår bransje.

Vi skal, foruten å fokusere på høy grad av troverdighet ovenfor våre kunder, la begrepet kvalitet gjennomsyre alle våre aktiviteter internt og eksternt.

Vera Tank AS har en kvalitetspolitikk som følger:
Bedriften skal levere produkter som tilfredsstiller markedets og myndighetenes krav i hele verdikjeden, fra råvarer via produksjonsmetoder til service og leveringskriterier.

Vera Tanks kvalitetssystem omfatter organisasjonen, ansvarsfordeling, rutiner, prosedyrer og ressurser som samlet leder til at levert produkt stemmer overens med kravene til kvalitet i markedet og kundens forventninger.

Ledelsen har ansvaret for det dokumenterte kvalitetssystemet. Gjennom aktiv deltagelse skal ledelsen se til at alle ansatte i bedriften forstår, godtar og følger systemet.

VERA TANK KVALITETSHÅNDBOK, KVALITETSSYSTEM – DEL A
Denne delen gir en generell beskrivelse av kvalitetssystemet i Vera Tank AS. Det er et overordnet dokument som klargjør organisering, kvalitetspolitikk, kvalitetsmålsetting og ledelsens ansvar.
Denne delen inneholder også en overordnet beskrivelse av bedriftens system for HMS. Her er i første rekke HMS-strategi, organisering, nøkkeltall og handlingsplan beskrevet. Målgruppe: Kunder, daglig leder, avd. ledere, KS-ansvarlige og samtlige ansatte.

VERA TANK KVALITETSHÅNDBOK, KVALITETSSYSTEM – DEL B
Håndboken gir en mer detaljert beskrivelse av hver hovedaktivitet, og gir regler og bestemmelser om hvordan aktiviteten skal utføres. Håndboken inneholder de prosedyrer som synes å kreves i bedriften pr. dato, og som er relevante i henhold til det gjeldende system. Målgruppe: Alle ansatte som utfører aktiviteter beskrevet i håndboken.

Kvalitetsystem forespørsel