Du har ingen produkter i handlekurven.

Veiledning

Stasjonære dieseltanker over bakken

Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier. Se veratank.no/risikoanalyse for analyseverktøy.

Anlegg og etablering

Tankanlegg større enn 100.000 L skal meldes inn til DSB via Altinn. Tanker mindre enn dette er unntatt fra meldeplikten. Før etablering av permanente tankanlegg, anbefaler vi allikevel at kommunen konfereres. (1)

Fundament for tanken skal være ubrennbart, bæredyktig og telefritt. Grusing/asfalt/betong er anbefalt da fundamentet skal holdes fritt for vegetasjon. (1)

Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til tennkilde, trevegg, brennbar bygning/brennbart opplag og minst 4 meter til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang, nabogrense og off.ferdselslinje. (1)

Tom tank kan fraktes med restinnhold maksimum 15 % eller 1500 kg forutsatt at tanken er hermetisk lukket, dvs alle åpninger plugges. (2)

Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.

Tankeier / bruker

Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier. (1) og (2)

Kontrollintervall for tilstandskontroll settes til maksimum 5 år utvendig og 20 år innvendig for tank. (1)

Tankeier må selv forsikre seg om at tiltak gjøres i samsvar med gjeldende lover og regler.

Tank

Tank skal være produsert i henhold til en anerkjent standard. (1)

Tank som fylles med fast kobling skal være utstyrt med overfyllingsvarsel. Hvis fyllehastigheten er høy eller konsekvens ved overfylling er stor, skal det monteres overfyllingsvern. (1)

Tank skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra tank kan få store konsekvenser. For dobbeltvegget tank regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder. (1)

Tank over 10 m3 skal være utstyrt med fullt oppsamlings arrangement, tekniske barrierer, overvåkingssystemer og være underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram. (3)

Tank skal ha utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse. (1)

Tank skal merkes med: Flammemerke / brannfarlig vare (rød firkant), Miljøskadelig (akvatisk miljø) og produkt kvalitet. (1) og (3)

Noter

1. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.2009.

2. Forskrift om landtransport av farlig gods av 01.04.2009

3. Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 18 av 01.01.2014.

 


Veileder for ADR/RID tanker

 

IBC

Den riktige benevningen for det som i Norge kalles ADR-tank, er IBC (Intermediate Bulk Container) eller mellomstor bulkcontainer. Samtlige IBC er underlagt to viktige bestemmelser:

– Forskrift av 1. april 2009 om transport av farlig gods på veg og jernbane Norsk forskrift fastsatt av DSB.

– ADR/RID 2013 – Den Europeiske avtale om landtransport av farlig gods Europeisk standard som omfatter all veg og jernbane transport (ADR=veg, RID=jernbane)

En IBC…

– kan ha et maksimalt volum på 3.000 liter

– som innholder over 1000 liter diesel eller over 333 liter bensin kan kun fraktes av fører som har ADR-kompetansebevis

– som transporteres skal medbringes lommelykt, brannslukningsapparat og transportdokument.

– må typegodkjennes i.h.t. ADR/RID 2013

– må ha periodiske kontroller som skal gjennomføres av personell, som er godkjent til dette.

– Kontroll før levering til kunde, gjennomføres av produsent

– Kontroll hvert 2 ½ år

a. at IBC er merket i.h.t. sertifisering

b. utvendig tilstand

c. kontroll av driftsutstyr

d. tetthetsprøving

– I tillegg skal det foregå kontroll av innvendig tilstand hvert 5. år

– IBC eier plikter å utbedre feil og mangler samt å oppbevare kontrollrapport og tanksertifikat inntil neste kontroll.

Merking

En typegodkjent IBC skal leveres med skilt, iht ADR/RID 2013 som bl.a. viser godkjenningsnummer, vekter, volum, serienummer etc. Videre må IBC merkes med faresymboler, godsmerkes og stablemerkes.

 


ADR-kontroll

Vera Tank AS tilbyr utførelse av periodisk ADR-kontroll på tank levert av oss, som en kamera-assistert operasjon i samarbeid med kunde.

Kamera-assistert ADR-kontroll tilbys som et årsabonnement. Tankeier/bruker har da alltid tilgang til gyldig ADR-godkjenning på tanken.

Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil Vera Tank ha kopi for dokumentasjon.

Før kontrollen kan begynne må følgende informasjon sendes til Vera Tank (post@veratank.no):

Foto av følgende deler av tanken:
• ADR-skiltet med serienummer og merking:
(Tankens typegodkjenning / sertifikat er ikke nødvendig å sende.)

Tanken sett fra 4 sider, oven- og underfra:

Detaljbilder av løftelommer og samtlige løfteører:

• Detaljbilder av alle tankens tilkoblinger / stusser:

• Detaljbilde av sikkerhetsventil.

 

For 5-års kontroll:
• Bilder av tanken innvendig etter rengjøring

Tanken må være intakt, trykktett og i god stand for å bli godkjent for videre bruk. Tanken må være tom og rengjort før testen utføres.

• Deretter kobles et manometer til tanken på 0 – 400 mbar. Vera Tank kan levere manometer for formålet.

• Tanken påsettes et overtrykk = 0,2 bar = 200 mbar. • Vent 15 minutter for temperaturutjevning og etterfyll deretter til 0,2 bar = 200 mbar.

• Hvis trykket holder seg konstant i 10 minutter, kan nå Vera Tank kontaktes på Facetime eller Skype for å få ADR-kontrollen verifisert. Husk å gjøre forhåndsavtale. Tidsforbruk vil være ca. 30 minutter.

Dette danner grunnlag for utstedelse av ny periodisk kontrollrapport.

Hvis kontrollør mener tanken befinner seg i grenseland i forhold til godkjenning, vil den bli underkje nt i kameratesten og vil måtte sendes inn for manuell kontroll. Den manuelle kontrollen vil så friskmelde eller underkjenne tanken.

Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil vi ha kopi for dokumentasjon.

 


Bruk og lagring av AdBlue

Drift av pumper og annet utstyr til AdBlue

Når AdBlue fryser ved -5 til -11 grader, vil akseltetninger og andre pakninger sprenges. Etter tining vil skaden være ødelagt pakning med lekkasje ut av pumpehus eller ødelagt akseltetning med lekkasje inn i motoren. For å unngå frostskader bør utstyr dreneres og rengjøres ved fare for frost.

Ved uttørking av AdBlue dannes det salter og avleiringer. I pumper, alarmer og måleutstyr vil dette låse pumpehjul, aksler og andre bevegelige deler. Neste gang strøm påsettes får man ofte brudd i pumpehjul/aksel, alarmer henger seg opp og måleutstyr gir feil visning. Ved drenering av utstyr eller fare for uttørking må det spyles godt igjennom med vann.

Lagring og oppbevaring

Feil lagring og oppbevaring av AdBlue kan gi motorskade, driftsproblemer, høyere drivstoff forbruk og uønsket utslipp av co2 og NOx.

 • Ved lagring i kulde må AdBlue tilføres varme. AdBlue fryser ved ca -5 grader. Se leverandørenes HMS-datablad.
 • Krystallisert AdBlue må «tines opp» – det forringer ikke kvaliteten
 • AdBlue bør ikke lagres på temperaturer over 30 grader over tid
 • AdBlue må ikke eksponeres for UV
 • AdBlue er svært saltholdig og kan skade pumper, ventiler mm hvis man ikke velger riktig materiale og løsning
 • AdBlue er til en viss grad ferskvare, må brukes innen 12 måneder

AdBlue og kvalitet

 • AdBlue må ha en høy renhetsgrad (må ikke forurenses)
 • Når AdBlue fordamper etterlater den seg ganske store saltkrystaller. Dette rengjøres ved hjelp av vann
 • AdBlue korroderer fort stål, messing og en rekke andre metaller. Alt væsken kommer i kontakt med må derfor være av plast eller rustfritt-/syrefast stål

AdBlue på kjøretøy

 • AdBlue lagres i egne beholdere/tanker på kjøretøy
 • Går AdBlue tanken tom reduseres motorytelsen betydelig ( 30-40%) og katalysatoren kan skades
 • AdBlue må ALDRI fylles på dieseltanken
 • Forbruket av AdBlue ligger på 4-8% av dieselforbruket
 • Bruk av AdBlue reduserer vanligvis drivstoff forbruket. Besparelsen varierer – Kontakt leverandøren av kjøretøyet

HMS

 • AdBlue er en væske som ikke forurenser og er ikke farlig, men må ikke drikkes
 • Ved søl, rens og vask med vann
 • AdBlue lukter stram ammoniakk i konsentrert form og fortynnes raskt i luft
 • AdBlue er ikke brannfarlig
 • Følg leverandørens HMS-datablad

Hvorfor AdBlue?

EU`s strenge krav til utslipp fra dieseldrevne kjøretøy og maskiner krever en helt ny motorteknologi. For å nå utslippskravene er AdBlue brukt på nesten alle dieseldrevne kjøretøy over en viss størrelse.

Hvordan fungerer AdBlue?

AdBlue sprøytes inn i eksosen for å redusere utslipp av co og NOx fra dieseldrevne motorer. Ved hjelp av AdBlue og katalysator-teknologi omdannes skadelige utslipp til vanndamp, nitrogen og CO2.

Hva er AdBlue?

AdBlue er en ren vannbasert væske som består av demineralisert urea ( 32,5 % 9 og vann – svært saltholdig. PH er ca 9,0.

Varen er lagt i handlekurven

Vi anbefaler:

  • kampanje

  Filterinnsats 70 l/min vann og partikkel 10 minkron absolutt

  376,- 400,-
  VIS MEG
  • kampanje

  Filterinnsats 70 l/min vann og partikkel 10 minkron absolutt

  376,- 400,-
  VIS MEG
  • kampanje

  Vannabsorbent 250 ml

  188,- 200,-
  VIS MEG
  • kampanje

  Vannabsorbent 250 ml

  188,- 200,-
  VIS MEG